«Τεχνική & Διαχειριστική Υποστήριξη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση για την Διαχείριση –Παρακολούθηση –Έλεγχο Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης του ΕΣΠΑ»

Ποσοστό Συμμετοχής : 5,88% Χώρα : Ελλάδα Προϋπολογισμός : 3.974.719,00€  Φορέας : Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Περιγραφή : Η ΙΝΙΤΙΑ συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου και ειδικότερα στις ενότητες του έργου που αφορούν: • Υποστήριξη των επιτόπιων επαληθεύσεων των έργων καθώς και των ελέγχων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) • Υποστήριξη της διαχείρισης & παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων μέσω εκπόνησης γνωμοδοτήσεων επί της νομιμότητας προκηρύξεων-συμβάσεων

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.