ΕΡΓΑ CONSULTING

Φορέας : Ελληνικό Κτηματολόγιο

Αντικείμενο:

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Σύνταξη οκτώ [8] Τευχών Διαγωνισμών και την Υποστήριξη, με την χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, του Τμήματος Προμηθειών (ή άλλου σχετικού Τμήματος) του Ελληνικού Κτηματολογίου μέχρι και την προκύρηξη των σχετικών διαγωνισμών.

Προϋπολογισμός:

Έργου μελέτης: 23.560 €

Φορέας : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών  – Ε.Υ.Δ. –Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Αντικείμενο:

 • Υποστήριξη Διαχείρισης Έργων
 • Υποστήριξη Επιθεωρήσεων και ελέγχων σε όλα τα στάδια αυτών
 • Μελετητικές εργασίες και Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων
 • Υποστήριξη Προελέγχων νομιμότητας προκηρύξεων και συμβάσεων

Προϋπολογισμός:

Έργου ΣΤΥ: 1,9 εκατ. €  – Έργων προγράμματος: 1,15 δισ. €

Φορέας : Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

Αντικείμενο:

 • Υποστήριξη Διαχείρισης Έργων
 • Υποστήριξη Επιθεωρήσεων και ελέγχων σε όλα τα στάδια αυτών
 • Μελετητικές εργασίες και Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων
 • Υποστήριξη Προελέγχων νομιμότητας προκηρύξεων και συμβάσεων

Προϋπολογισμός :Έργου ΣΤΥ: 3,6 εκατ. €  – Έργων προγράμματος: 3,61 δισ. €

Πελάτης: Δήμος Αθηναίων Διεύθυνση Σχεδιασμού & Επενδύσεων

Αντικείμενο:

 • Υποστήριξη στην οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμό των έργων
 • Τεχνική υποστήριξη σε εξειδικευμένα τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα και υποστήριξη στη σύνταξη αναφορών ή/και γνωμοδοτήσεων κατά περίπτωση.
 • Σχεδιασμός και εκπόνησης δράσεων Δημοσιότητας – Προβολής του έργου
 • Εκπόνηση Μελέτης Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου

Προϋπολογισμός :Έργου ΣΤΥ: 0,27 εκατ. €  – Έργων προγράμματος: 48 εκατ. €

Πελάτης: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)

Αντικείμενο:

 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 • Ανάπτυξη Συστήματος Κοστολόγησης
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9000:2000

Προϋπολογισμός :Έργου ΣΤΥ: 2,9 εκατ. €  – Έργων προγράμματος: 2 δισ. €

Πελάτης: ΥΠΕΘΑ – ΓΓΕΘΑ Δ/νση Στρατολογικού

Αντικείμενο:

 • Διαχείριση Έργου  – Συντονισμός έργου.
 • Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργου και διαχείριση – συμπλήρωση αυτού.
 • Μελέτη ψηφιοποίησης (Ε4.1) – γα υποέργο 3
 • Δημιουργία τευχών δημοπράτησης για την ψηφιοποίηση & υποστήριξη του διαγωνισμού υποέργου 3
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης Υποέργου 3 Ψηφιοποίηση Στρατολογικών Μερίδων.

Προϋπολογισμός:Έργου ΣΤΥ: 0,29 εκατ. €  – Έργων προγράμματος: 3,7 εκατ. €

Πελάτης: ΥΠΕΘΑ – Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

Αντικείμενο:

 • Τήρηση των βασικών χαρακτηριστικών και στόχων του έργου,  υποέργου, του καταρτισθέντος χρονοδιαγράμματος διοικητικών ενεργειών και εργασιών,
 • Επίσπευση υλοποίησης των εργασιών που παρουσιάζουν χρονική καθυστέρηση,
 • Συντονισμός των εμπλεκομένων στο έργο φορέων με στόχο τη μεγιστοποίηση των οφελών και την επίσπευση των δράσεων αποτελεσματικής υλοποίησης

Προϋπολογισμός:Έργου ΣΤΥ: 0,37 εκατ. €  – Έργων προγράμματος: 3,7 εκατ. €

Πελάτης: ΥΠΕΘΑ – Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

Αντικείμενο:

Έγκαιρος εντοπισμός

 • προϋποθέσεων που απαιτούνταν για την ομαλή εξέλιξη του έργου και των υποέργων,
 • προβλημάτων που μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των υποέργων και του συνόλου του έργου και η έγκαιρη υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής τους,
 • επιπτώσεων από μη τήρηση σχεδιαζόμενων ενεργειών ή χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και η υποβολή προτάσεων διαχείρισής τους

Προϋπολογισμός:Έργου ΣΤΥ: 0,17 εκατ. €  – Έργων προγράμματος: 1,2 εκατ. €

Πελάτης: Δήμος Αθηναίων

Αντικείμενο:

 • Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών των Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δ. Αθηναίων
 • Αναδιοργάνωση Τομέων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δ. Αθηναίων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων των ως άνω Διευθύνσεων του Δ. Αθηναίων στις νέες επιχειρησιακές διαδικασίες

 Προϋπολογισμός:Έργου μελέτης: 0,23 εκατ. €

Πελάτης: Δήμος Αθηναίων – Διεύθυνση Σχεδιασμού & Επενδύσεων

Αντικείμενο:

 • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δήμο Αθηναίων, στo πλαίσιo του ΕΣΠΑ 2007-2013, δίνοντας έμφαση:
  • στην τοπική – περιφερειακή οργάνωση
  • στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και το δημότη
  • στην αναδιοργάνωση του Δήμου και των Υπηρεσιών του
  • στην παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών και
  • στη διασύνδεση με άλλες Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα

Προϋπολογισμός:Έργου ΣΤΥ: 0,24 εκατ. €  – Έργων προγράμματος: 52 εκατ. €

Πελάτης: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων

Αντικείμενο: Η ΙΝΙΤΙΑ Α.Ε. έχει αναλάβει την εκπόνηση των Τευχών Δημοπράτησης και των Σχεδίων Συμβάσεων Παραχώρησης, καθώς και της υπηρεσίες υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή των διαδικασιών Δημοπράτησης τεσσάρων Τουριστικών Λιμένων:

 1. Αργοστόλι Κεφαλληνίας, δυναμικότητας 190 θέσεων
 2. Μυτιλήνη Λέσβου, δυναμικότητας 200 θέσεων
 3. Ζακύνθου, δυναμικότητας 150 θέσεων
 4. Μάλλια Ηρακλείου, δυναμικότητας 300 θέσεων

Προϋπολογισμός:

Έργου μελέτης: 0,14 εκατ. €

Πελάτης: Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΔ Ε.Π. Υγεία – Πρόνοια.

Αντικείμενο: Αποτύπωση, ανάλυση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων και δυνητικών μεθόδων αξιοποίησης του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παίδων Βούλας.

Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των σεναρίων και των προτάσεων για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παίδων Βούλας μέσω αντίστοιχων μεθόδων ΣΔΙΤ, καθώς και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την πρόσκληση των ιδιωτικών φορέων μέσω συμβάσεων παραχώρησης

Προϋπολογισμός: Έργου μελέτης: 45.000 €

Πελάτης: Ίδρυμα  Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα, Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων Ν.Π.Ι.Δ.

Αντικείμενο:

 • Επικαιροποίηση Υφιστάμενου Χαρτοφυλακίου Ακινήτων Ιδρύματος Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα
 • Κατηγοριοποίηση Ακινήτων σύμφωνα με το βαθμό ωριμότητας
 • Εκπόνηση Σεναρίων Αξιοποίησης Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

Προϋπολογισμός:Έργου μελέτης: 40.000 €

Πελάτης: Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.

Αντικείμενο: Το έργο – μελέτη περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις και ενέργειες που αφορούν στην καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των σημαντικότερων υπηρεσιών και φορέων «πολιτισμού» σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στα πλαίσια αντιμετώπισης και αξιολόγησης του ως εθνικό περιουσιακό στοιχείο. Αξιολογήθηκαν στρατηγικής σημασίας Υπηρεσίες και Φορείς που διαμορφώνουν και μπορούν να συμβάλλουν στην χάραξη της Στρατηγικής της «Πολιτιστικής Πολιτικής» με απώτερο στόχο την οργάνωση, διαχείριση και προώθηση/προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και του Πολιτιστικού Προϊόντος ευρύτερα για την Ανάδειξη της Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως στοιχείο Εθνικού Πλούτου.

 Προϋπολογισμός: Έργου μελέτης: 230.000 €

Πελάτης: Δήμος Φυλής

Αντικείμενο:

 • Καταγραφή υφιστάμενη κατάστασης της Ανώνυμης Επιχείρησης
 • Εκπόνηση εναλλακτικών σεναρίων εξυγίανσης της Ανώνυμης Επιχείρησης Δ. Φυλής
 • Εκπόνηση λεπτομερούς σχεδίου δράσεων εξυγίανσης & ανάπτυξης
 • Εκπόνηση πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός: Έργου μελέτης: 38.500 €

Πελάτης: Suntip A.E.

Αντικείμενο:

 • Δημιουργία του δικτύου επιχειρήσεων SUNTIP A.E.
 • Κατασκευή ενός σύγχρονου εργοστασίου – συσκευαστηρίου στο Ζευγολατιό Κορινθίας με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων διεθνών τεχνολογιών σε επίπεδο παραγωγής και συσκευασίας νωπών φρούτων.

Προϋπολογισμός:

Έργου Συμβούλου: 280.000 € – Έργου Προγράμματος: 1,9 εκατ. € και 3 εκατ. € αντίστοιχα

Πελάτης: Χρηματοοικονομικός Τομέας / Μη ανακοινώσιμος λόγω NDA

Αντικείμενο:

 • Ανάλυση και αποτίμηση δανειακού χαρτοφυλακίου τράπεζας

Προϋπολογισμός:

Αμοιβή Συμβούλου 230.000 €

Πελάτης: Όμιλος εταιρειών στους τομείς Βιομηχανίας και Τουρισμού / Μη ανακοινώσιμος λόγω NDA

Αντικείμενο:

 • Διαχείριση και υποστήριξη επενδυτικού σχεδίου ομίλου στον οποίο συμμετέχουν τρεις (3) Ανώνυμες Εταιρείες.

Προϋπολογισμός:

Συνολική αμοιβή Συμβούλου: 200.000 € – Προγράμματος Έργου: 7,5 εκατ. €

Πελάτης: Επενδυτικός Τομέας – Μη ανακοινώσιμος λόγω NDA

Αντικείμενο:

 • Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου με σκοπό την χρηματοδότηση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Προϋπολογισμός:

Αμοιβή Συμβούλου: 150.000 € – Προγράμματος Έργου: 3,6 εκατ. €

Πελάτης: Επενδυτικός Τομέας – Μη ανακοινώσιμος λόγω NDA

Αντικείμενο:

 • Υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση της πορείας των υποβληθέντων στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αιτημάτων Ανώνυμης Εταιρείας, για την υλοποίηση κατασκευής τουριστικού συγκροτήματος πέντε αστέρων (5*).

Προϋπολογισμός:

Αμοιβή Συμβούλου: 130.000 € – Προγράμματος Έργου: 4,8 εκατ. €