ΕΡΓΑ FINANCE

Φορέας : ΙΝΙΤΙΑ Α.Ε.

Περιγραφή :Ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποτίμησης (Audit) δανειακών συμβάσεων προς ιδιώτες, καρτών, καταναλωτικών δανείων κλπ. Η ΙΝΙΤΙΑ  μέσω του ΟΠΣ «ΠΛΑΤΩΝ» (r) είναι σε θέση να σας δώσει ακριβή στοιχεία των επιμέρους «χρεώσεων» και «αποκλίσεων» των κινήσεων των δανειακών συμβάσεων, καθως και να σας υποστηρίξει συμβουλευτικά σε επιμέρους ζητήματα.

Φορέας : ΙΝΙΤΙΑ Α.Ε.

Περιγραφή :Ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποτίμησης (Audit) δανειακών συμβάσεων προς επιχειρήσεις, κεφαλαίων κίνησης, αλληλόχρεων λογαριασμών κλπ. Η ΙΝΙΤΙΑ   μέσω του ΟΠΣ «ΠΛΑΤΩΝ» (c) είναι σε θέση να σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και μελέτες αποτίμησης παρουσιάζοντας χρεώσεις που αποκλίνουν από τους συμβατικούς όρους που οφείλονται σε καταστρατήγιση των Γ.Ο.Σ. (Γενικών Όρων Συναλλαγών).

Φορέας : Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υγεία Πρόνοια

Περιγραφή : Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αξιοποίησης του ΚΑΑΠ Βούλας κατά τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο αποτελεί η μέθοδος της σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα – ΣΔΙΤ. Στα πλαίσια αυτά καθορίσθηκε η μεθοδολογία επιλογής των υποψήφιων επενδυτών και του χρηματοοικονομικού μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3389/2005, αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βέλτιστης λύσης. Καθορίσθηκαν οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή του κατάλληλου επενδυτή.

Φορέας : WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS

Περιγραφή :Στα πλαίσια του έργου η ΙΝΙΤΙΑ Α.Ε. παρείχε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων.
• Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς
• Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου βάσει χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.

Φορέας :SC VRISH PRO INVESTMENTS SRL, Romania

Περιγραφή :Οι βασικοί τομείς παροχής υπηρεσιών του περιλαμβάνουν την οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εναλλακτικές χωροθέτησης της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένης των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης, της μορφής της Σύμπραξης, των βασικών παραμέτρων αυτής, του επιμερισμού των πιθανών κινδύνων και της διασφάλισης της αξίας (value for money) για την εταιρεία.

Φορέας :ATTICKI DEVELOPMENT & CONSTRUCT SRL, Romania

Περιγραφή :Οι βασικοί τομείς παροχής υπηρεσιών του περιλαμβάνουν την οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εναλλακτικές χωροθέτησης της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένης των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης, της μορφής της Σύμπραξης, των βασικών παραμέτρων αυτής, του επιμερισμού των πιθανών κινδύνων και της διασφάλισης της αξίας (value for money) για την εταιρεία.