ΟΠΣ ``ΠΛΑΤΩΝ``

Το ΟΠΣ «ΠΛΑΤΩΝ» ελέγχει, με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο, τις εγγραφές των αναλυτικών λογαριασμών δανείων και καταθετικών λογαριασμών, παρουσιάζοντας τις χρεώσεις που αποκλίνουν από τους όρους της όποιας Σύμβασης, καθώς και τις διαφορές που προκύπτουν από την καταστρατήγηση των  Γενικών  Όρων  Συναλλαγών.

Η εφαρμογή συγκρίνει πάνω από 45 μεταβλητές που αναφέρονται σε όρους που συνήθως παραβιάζονται

Στο σύστημα, εισάγεται το σύνολο των δεδομένων όπως, όλες οι κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη ημέρα σύναψης του δανείου (π.χ. διαφορά τόκων) , διάφορα έξοδα (π.χ. Έξοδα φακέλου), προμήθειες (π.χ. Προμήθεια εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης), πρόωρης  εξόφλησης δανείου κλπ. που αντιβαίνουν σε Νόμους, Εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος και δικαστικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του επιχειρηματία με ποσά άκυρα και παράνομα.

Σας παραδίδουμε πλήρη, λεπτομερέστατη ημερήσια και συγκεντρωτική, απεικόνιση  των διαφορών που προκύπτουν από την σύγκριση, σε ηλεκτρονικό αρχείο

Στο σύστημα παράλληλα, είναι καταχωρημένες και διαρκώς ανανεώνονται,  σχετικές βιβλιοθήκες δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες αντιπαραβάλλονται αυτόματα, σε συνάρτηση,  με τις 45 μεταβλητές που αναφέρονται και έτσι καταγράφονται τα κρίσιμα – «ύποπτα» σημεία, που δίνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα για μια παρουσίαση του ΟΠΣ ΠΛΑΤΩΝ σε μορφή PDF.