ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εταιρεία ΙΝΙΤΙΑ έχοντας μελετήσει ενδελεχώς τις τροποποιήσεις που επιβάλλει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκειμένου για την υποβολή του σχετικού φακέλου και τη λήψη χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομοτεχνικών μελετών, την παροχή τεχνικής βοήθειας, τη διαχείριση και εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων.
Παράλληλα, η ΙΝΙΤΙΑ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αξιοποίηση του συνόλου των επιχορηγήσεων που προσφέρονται μέσω της Νέας Προγραμματικής Περιόδου και του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης -ΣΕΣ 2014-2020 και αφορούν χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας

  • Καταγραφή & Αξιολόγηση Σεναρίων Επιχορήγησης – Επιλογή Βέλτιστης Λύσης
  • Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων – Φακέλου/Αίτησης Επιχορήγησης – Αίτηση Υπαγωγής
  • Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης:
    1. Στη Φάση Αξιολόγησης του Επενδυτικού Σχεδίου
    2. Κατά την Υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου – Παρακολούθηση Υλοποίησης – Απολογισμός/ Αναφορές – Διασφάλιση Εκταμιεύσεων