ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η ΙΝΙΤΙΑ Α.Ε. παρέχει εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
Στις αναθέτουσες Αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την προετοιμασία, διαχείριση, αξιολόγηση και ολοκλήρωση των διαγωνισμών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.
Σε Ιδιώτες, υποψήφιους Αναδόχους που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης σε έργα ΣΔΙΤ, για την προετοιμασία της τεχνικής και οικονομικής τους προσφοράς και την εξασφάλιση της βέλτιστης χρηματοδότησης και συμφωνία όλων των απαιτούμενων συμβάσεων (Σύμβαση Σύμπραξης, Συμβάσεις Χρηματοδότησης, Construction Agreement, FM Agreement κτλ).

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης Έργων στα πλαίσια των ΣΔΙΤ
  1. Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας και Κόστους Οφέλους
  2. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Μεθόδων Χρηματοδότησης των Έργων
  3. Σχεδιασμός, Επεξεργασία και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Μοντέλων Αξιολόγησης Έργων
  4. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, Υποστήριξης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Παραχώρισης
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης Ακινήτων
  1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
  2. Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων
  3. Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς Ακινήτων
  4. Εκτίμηση Αξίας Ακίνητης Περιουσίας
  5. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων Έργων Ανάπτυξης Ακινήτων
  6. Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία