Menu

18 Φεβ 2016

Προκήρυξη του Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Προκήρυξη του Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».
0 Σχόλια


  Η INITIA με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων, αναλαμβάνει την στοιχειοθέτηση και κατάθεση της πρότασης σας, αλλά και την παρακολούθηση του Επενδυτικού σας Έργου.

Στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο info@initia.gr ή καλέστε μας στο 210 2385150, και δηλώστε το ενδιαφέρον σας ή ελάτε σε επαφή με την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Έργων και Επενδυτικών Προγραμμάτων της INITIA:
Έιτκεν Αλέξης, aaitken@initia.gr, τηλ. 210 2385150

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Μπορούν να συμμετέχουν:

 • Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

 Επιδοτούνται επενδυτικές προτάσεις με ποσό 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.  Η επιδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 Επιλέξιμες Δαπάνες :

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 40%
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός, έως 90%
  • Μηχανήματα
  • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ.
  • Λοιπός Εξοπλισμός –Προμήθεια μέσων διακίνησης προϊόντων εντός του χώρου παραγωγής, Προμήθεια μεταφορικού μέσου επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των 15.000€, Εξοπλισμός γραφείου (έως 10% της κατηγορίας), Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 • Προβολή – προώθηση σε αγορές Στόχους
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού), έως 40% και μέχρι τις 24.000 (12.000€ανά ΕΜΕ-υφιστάμενη /η/και νέα) και μέχρι 2 ΕΜΕ.

 Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά τις 11-02-2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

 Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υποβολή θα διαρκέσει από τις 07-04-2016 μέχρι τις 20-05-2016.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15.000 € και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των 200.000€ στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000 €


 

ΚΑΝΤΕ ΣΧΟΛΙΟ

Όνομα:
Email:
Σχόλιο:
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Αποστολή