Menu

8 Ιουν 2017

Προκήρυξη Προγράμματος:Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B’ Κύκλος)

Προκήρυξη Προγράμματος:Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B’ Κύκλος)
0 Σχόλια


 Η INITIA με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων, αναλαμβάνει την στοιχειοθέτηση και κατάθεση της πρότασης σας, αλλά και την παρακολούθηση του Επενδυτικού σας Έργου.

Στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο info@initia.gr ή καλέστε μας στο 210 2385150, και δηλώστε το ενδιαφέρον σας ή ελάτε σε επαφή με την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Έργων και Επενδυτικών Προγραμμάτων της INITIA:

 Έιτκεν Αλέξης, aaitken@initia.gr, τηλ. 210 2385150

Α.Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Β.Δικαιούχοι

Ι. Κατηγορία Δικαιούχων Α - Νέες Επιχειρήσεις που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούμενων Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (που έχουν αποκτήσει το πρώτο τους πτυχίο μετά την 1/1//1995), οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι :

·         Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

·         Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)

·       Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνται σε ένα τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία εταιρείας (με ίσα εταιρικά μερίδια) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς

ΙΙ. Κατηγορία Δικαιούχων Β – Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα, που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες, (με ίσα εταιρικά μερίδια),  οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

Γ. Επιδότηση. Από 5.000 € έως 25.000 € στην περίπτωση ενός δικαιούχου που ανοίγει ατομική επιχείρηση, 40.000 € για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Δ.Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη  2015, 2014, 2013 θα πρέπει να είναι ≤ 22.000 €. Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 €. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους: Ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνει τις 40.000 €.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2013 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Η έναρξη της δραστηριότητας να γίνει σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση

Να μη συμμετέχουν και με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να  μην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυρίαρχη επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σε περίπτωση που οι αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική τους δραστηριότητα έως την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Kάθε δυνητικός δικαιούχοςι έχει  δικαίωμα υποβολής σε μια ΜΟΝΟ περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (ανεξαρτήτως της ένταξης ή μη του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου), επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του παρόντος Β’ κύκλου της Δράσης.

Σε όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οι ωφελούμενοι / δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν μόνο συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), επιλέξιμους ΚΑΔ, να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη Δράση.

E.Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά σε 3 διαφορετικές περιόδους ως εξής:  από 5.7.2017 έως 9.8.2017, από 6.9.2017 έως 11.10.2017 και από 8.11.2017 έως 13.12.2017

ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες:

  • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης  ), έως 60%
  • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κλπ), έως 20%
  • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, έως 10%
  • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, έως 20%
  • Αγορά /  Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση Εσωτερικού χώρου Μικρής Κλίμακας, έως 40%.
  • Προμήθεια αναλωσίμων , έως 15%
  • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων), έως 30%
  • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, έως 12.000 €

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους.

Η  διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 

ΚΑΝΤΕ ΣΧΟΛΙΟ

Όνομα:
Email:
Σχόλιο:
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Αποστολή